W związku dużym zainteresowaniem konkursem, zgodnie z pkt 62.1 załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, została podjęta decyzja o podwyższeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do wysokości 80 500 000 PLN.

Szczegółowe informacje: KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.