Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 21.01.2022 roku, informację o zatwierdzeniu wniosku o płatność za IV kwartał 2021 roku. Wniosek rozliczał zaliczkę przekazaną od MKiŚ na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 360 328,82 PLN z RPD na rok 2021, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.