Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 54/DB/2022 zawartej w dniu 02.06.2022 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 13.07.2022 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2022 roku na realizację zadań w ramach XII osi Priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 285 258,93 PLN z RPD na rok 2022,  w ramach Działania 12.1. 

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.