Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/23-00 zawartej w dniu 13.09.2023 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 07.11.2023 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2023 roku na realizację zadań w ramach X osi Priorytetowej Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 420 753,85 PLN z RPD na rok 2023, w ramach Działania 10.1. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.