INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU PRAC SERWISOWYCH PORTAL BENEFICJENTA BĘDZIE NIEDOSTĘPNY
OD GODZ. 2200 18 WRZEŚNIA DO GODZ. 1500 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU
.

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY!

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA 2019 ROK W RAMACH PRIORYTETU NZ 2.1. USUWANIE SKUTKÓW POWAŻNYCH AWARII W ŚRODOWISKU I DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych lub Gminy na terenie których działają jednostki OSP.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 20 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1.500.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania powinna wynosić 1.000 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w 2019 roku w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych;
  2. „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” ustalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 397/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmienione uchwałą nr 2/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 

tel. 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 341.

Oznakowanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP zakupionego w ramach priorytetu NZ 2.1.