W dniu 18.02.2014 r. w Knurowie otwarta została instalacja biologicznego przetwarzania odpadów stanowiąca integralną część instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Region III województwa śląskiego jest więc wyposażony w Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - w skrócie RIPOK – spełniającą normy unijne (najlepsze dostępne techniki BAT) oraz wymagania przepisów polskich. Instalacja należy do Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Handlowo–Usługowego "KOMART" Sp. z o.o. w Knurowie.

 

Technologia biologicznego przetwarzania odpadów zastosowana w Knurowie (gdzie proces prowadzony jest w hali, w zamkniętych bioreaktorach wyposażonych w system oczyszczania powietrza poprocesowego) jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce, a zastosowane tam rozwiązania pozwalają na maksymalne ograniczenie oddziaływania Zakładu na środowisko. Kompostownia w Knurowie jest w stanie przerobić rocznie 25 tysięcy ton odpadów biodegradowalnych.

Materiałem wsadowym do procesu stabilizacji tlenowej będą:

  • biodegradowalne odpady zielone zebrane selektywnie,
  • wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcja biodegradowalna  oraz inne odpady ulegające biodegradacji. 

Inwestycja kosztowała 15 milionów złotych. Budowę Zakładu w Knurowie wsparły Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW udzielił inwestorowi ponad 3-milionowej pożyczki.

Budowa/rozbudowa instalacji regionalnych wynika z konieczności spełnienia wymagań prawnych, m.in. w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dlatego wsparcie finansowe dla tego rodzaju inwestycji  jest uzasadnione.