OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH” NA ROK 2020 (POJAZDY)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków do WFOŚiGW w Katowicach.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie od 18.05.2020 r. do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom / nabór wniosków w ramach „ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” na rok 2020 (pojazdy).

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 7.295.000 zł, w tym:

NFOŚiGW - 5.295.000 zł

WFOŚiGW - 2.000.000 zł

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”;
  2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;
  3. Porozumienie Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:

tel. 32 6032342, 32 6032343, 32 6032344, 32 6032386, 32 6032345, 32 6032341.


OZNAKOWANIE WOZÓW STRAŻACKICH ZAKUPIONYCH W RAMACH PROGRAMU

Zakupiony wóz strażacki należy oznakować 2 umieszczonymi obok siebie naklejkami formatu minimum A4, zawierającymi:

Podgląd naklejek:

Jeśli dana jednostka OSP chce okleić wóz w większej ilości miejsc może to zrobić. Oba logotypy powinny być tych samych rozmiarów.