Logo programu

22.05.2018

UWAGA Beneficjenci Programu Smog Stop, którzy złożyli wnioski w 2017 roku


30.03.2018

Wysyłka umów SMOG STOP


05.02.2018

UWAGA!


24.01.2018

SMOG STOP 2018? - najczęściej zadawane pytania


18.01.2018

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP na zakres polegający na termoizolacji obiektów oraz zabudowie odnawialnych źródeł energii pracujących na potrzeby c.w.u.


22.12.2017

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP dla zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 roku


13.10.2017

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP dla zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku


Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

  1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
  2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja 
  3. oraz innych dokumentów przewidzianych w Regulaminie.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą
od 15 do 26 maja 2017 roku
.

 

Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30
lub

PRZESŁAĆ POCZTĄ (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA:

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Dokumenty do pobrania:

Telefon kontaktowy: 32 60 32 252


Certyfikaty potwierdzające, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

  1. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
  2. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  3. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
  4. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.
  5. „THERMO-TECH” Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.
  6. Zakłady Badań i Atestacji "Zetom" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach Sp. z o.o., ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 17, 40-384 Katowice

Dane innych jednostek akredytujących w Europie będących sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), których certyfikaty zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP będą honorowane, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.european-accreditation.org/ea-members”.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy i kiedy w 2018 r. przyjmowane będą wnioski o dotację na wymianę pieca i docieplenie?

Nie zapadła jeszcze decyzja organów Funduszu odnośnie Programu skierowanego do osób fizycznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2018 roku. Jednak ze względu na duże zainteresowanie Programem Pilotażowym oraz programem SMOG STOP, najprawdopodobniej kolejny program tego rodzaju będzie realizowany jesienią 2018 roku.

2. Jaka będzie wysokość dotacji, na co mogę ją otrzymać, jakie są wymagania i warunki w 2018 roku?

Szczegóły określi nowy Regulamin Programu, który powinien zostać opublikowany na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2018 r. Dotychczas podstawowym warunkiem uzyskania dotacji była wymiana źródła ciepła, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania (wymagany oryginał stosownego dokumentu!) i zabudowa nowego źródła przeprowadzona we właściwym terminie.

3. Planuje wymianę starego kotła w 2018 r. czy mogę już przystąpić do inwestycji?
4. Rozpocząłem remont kotłowni i instalacji c.o. z wymianą starego kotła, czy będę mógł ubiegać się o dotację w 2018 roku?

Dopuszczalne terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji określone zostaną w Regulaminie Programu, ponadto takie dokumenty jak faktura (wyłącznie vat 8%), protokół odbioru robót lub dokument potwierdzający złomowanie starego kotła oraz inne, nie powinny być opisane datą niezgodną z terminami dopuszczonymi nowym Regulaminem Programu. Bezpieczniej zatem będzie wstrzymać się z uzyskiwaniem ww. dokumentów do czasu zapoznania się z zapisami nowego Regulaminu

5. Buduję nowy dom, chciałem wystąpić o dotację na nowoczesne ogrzewanie domu, czy mogę?

Dotychczasowe programy dotyczyły wyłącznie oddanych do użytkowania, istniejących budynków jednorodzinnych i najprawdopodobniej nie ulegnie to zmianie. Ponadto pod adresem http://www.wfosigw.katowice.pl/preferencyjne-kredyty-bankowe.html znaleźć można informacje o preferencyjnych kredytach bankowych (częściowo umarzalnych).

6. Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje na temat źródeł finansowania skierowanego do osób fizycznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2018 roku oraz treść nowego Regulaminu?

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Funduszu pod adresem www.wfosigw.katowice.pl, na której zamieszczone będą informacje o planowanych programach skierowanych do osób fizycznych w 2018 roku i kolejnych latach.