Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i Gminy z terenu województwa śląskiego.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 11 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 200.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/ Zapobieganie poważnym awariom.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 32 386.


OZNAKOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DOPOSAŻENIEM I ZAPEWNIENIEM GOTOWOŚCI MDP

Jednostka OSP zobowiązana jest do umieszczenia na budynku remizy tablicy w formacie A3, wykonanej z trwałego materiału lub zabezpieczonej przed zniszczeniem kartki (laminowanie, antyrama) z informacją o uzyskanym dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach. Tablicę należy wykonać według poniższego wzoru.