Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej obszar OZE i efektywność energetyczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Cel programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

II. Obszar tematyczny: OZE i efektywność energetyczna.

III. Warunki dofinansowania:

 1. Alokacja środków na realizację zadań wynosi 318 996,00 zł.
 2. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90%
 3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 150 000 zł.
 4. Beneficjenci:

IV. Nabór wniosków skierowany jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 • związków metropolitalnych,
 • instytucji kultury,
 • uczelni wyższych,
 • stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń,
 • fundacji,

których przedmiotem działalności jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

V. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15.05.2023 r. do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

VI. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

 1. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru - Katalog kosztów kwalifikowanych
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru - Kryteria oceny wniosku

VII. Formularze dokumentów do pobrania:

 1. Wniosek A
 2. Wniosek B1_PRWEE
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy_PRWEE
 4. Załączniki dotyczące pomocy publicznej

 

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej:

tel. 32 60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 374, 32 60 32 379.