Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 12 maja br. przyznał Gminie Łodygowice dofinansowanie do 60 tys. zł. na zadanie „Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice”.

Na terenie Gminy Łodygowice od wielu lat istnieje problem występowania barszczu Sosnowskiego. Mieszkańcy gminy narażeni są na bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrażające ich zdrowiu i życiu, a powierzchnia, którą kolonizuje ww. gatunek stale wzrasta. Z uwagi na to Gmina Łodygowice podjęła działania mające na celu trwałe usunięcie barszczu Sosnowskiego i  przeprowadziła inwentaryzację występowania barszczu oraz opracowała 3-letni program opisujący metody usuwania gatunku z terenu gminy.

WFOŚiGW w Katowicach w ramach priorytetu OP 4.2.  Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu  stworzył możliwość dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego pozyskania środków na realizację zadań z zakresu różnorodności biologicznej zmierzających do usunięcia obcych gatunków roślin występujących na terenie gminy zagrażających życiu i zdrowiu. Regulamin dostępny na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/zadania-z-zakresu-roznorodnosci-biologicznej.html