Cel strategiczny: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej

OP 1. Rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo:

OP 1.1. Działania związane z realizacją celów ochrony oraz zachowaniem przedmiotów ochrony obowiązujących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach dokumentacyjnych, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, w tym wdrażanie planów ochrony dla rezerwatów i parków krajobrazowych

 OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym

OP 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej

OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych

OP 1.5. Działania na rzecz utrzymania i poprawy właściwego stanu ochrony populacji gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla których ochrony wyznaczono specjalne obszary ochrony ptaków oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000

OP 2. Ochrona i działania na rzecz zachowania bioróżnorodności, w tym działania na rzecz ochrony roślin lub zwierząt zagrożonych, w ich naturalnych siedliskach:

OP 2.1. Ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin

OP 2.2. Rehabilitacja zwierząt dziko żyjących, w ośrodkach rehabilitacyjnych

OP 2.3. Ochrona cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności, w szczególności torfowisk, muraw kserotermicznych i zarośli śródpolnych

OP 2.4. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody

OP 3. Zapobieganie występowaniu zagrożeń w lasach:

OP 3.1. Ochrona przeciwpożarowa w lasach

OP 4. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym:

OP 4.1. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi zagrożeniami: wichurami, pożarami, gradobiciem, powodziami i okiścią

OP 4.2. Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych, zagrażających zdrowiu

OP 5. Zadrzewienia i zakrzewienia:

OP 5.1. Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna

OP 5.2. Tworzenie nowych miejsc zieleni publicznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego