Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetów gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2022.

UWAGA

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gmin lub powiatów przypadających na jednego mieszkańca, osiągniętą w 2022 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

  • dla gmin – 14,18 zł,
  • dla powiatów – 3,28 zł,

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2023 poz. 517).

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w BGK nr: 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002.

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin;
  2. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów;
  3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska.