Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetów gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2023.

UWAGA

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gmin lub powiatów przypadających na jednego mieszkańca, osiągniętą w 2023 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

  • dla gmin – 13,59 zł,
  • dla powiatów – 3,17 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2023 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2024 poz. 392).

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 14 sierpnia 2024 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w BGK nr: 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002.

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g dla gmin
  2. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów
  3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska