Zgodnie z ust 11 pkt 10 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”: w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2029 r. Limit 6 miesięcy nie dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w wyniku przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Nie jest wymagane aneksowanie umowy przez wfośigw w przypadku wydłużenia daty zakończenia przedsięwzięcia, jednak wfośigw powinien przekazać Beneficjentowi informację o skorygowanej dacie w formie pisemnej.

W związku z faktem, że wszelkie zmiany umowy o dofinansowanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, należy przyjąć, że Beneficjent przedkładając wniosek o wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zapisami Programu, wnioskuje o przyjęcie nowej daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. W celu zachowania formy pisemnej, wystarczy poinformowanie Beneficjenta przez wfośigw o przyjęciu skorygowanej daty zakończenia przedsięwzięcia w formie pisemnej.

Zmiana terminu realizacji przedsięwzięcia wejdzie w życie jeżeli obie strony wymienią na piśmie dokumenty zawierające zgodne oświadczenia woli w tym zakresie.

Zgodnie z warunkami Programu, nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków o wydłużenie realizacji przedsięwzięcia, pod warunkiem, że wystąpiły uzasadnione okoliczności.