W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustanowiono, udokumentowano, wdrożono i utrzymuje się Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskowego, według wymagań międzynarodowych norm: PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 listopada 2009 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS).

Potwierdzeniem wdrożenia systemu i spełniania przez Fundusz wymagań ISO 9001 i ISO 14001 jest uzyskanie certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą w zakresie: „Gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi, z ich przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, poprawiających stan środowiska w województwie śląskim”, natomiast spełnianie wymagań EMAS potwierdza wpis do krajowego rejestru EMAS dokonany przez Ministra Środowiska w dniu 31.01.2007 r. pod numerem: PL 2.24-002-6, potwierdzany corocznie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.