Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”. Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 22.04.2024 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”) z wyjątkiem zapisów Programu, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego tj. od dnia 14 czerwca 2024 r. – zakres i terminy wejścia zmian zostały opisane w punkcie „Wprowadzone zmiany Programu” poniżej.

Konkurs ”Ekopracownia pod chmurką 2024” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do placówki oświatowej pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 70.000 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach naboru wniosków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1. 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu p.n. „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na 2024 r. na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest