Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”.

Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych).

Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu.

Warunki dofinansowania:

 1. Program realizowany będzie w latach 2024-2026.
 2. Forma dofinansowania - dotacja i pożyczka nieumarzalna.
 3. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł w formie dotacji.
 4. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych.
 5. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50.000,00 zł.
 6. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej dotacji. Z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy:
  - jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
  - podmiotów wymienionych w pkt 7e) ppkt a) do m) Programu priorytetowego „Błękitno-zielona Infrastruktura”,
  - osób prawnych działających na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
 7. Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na realizację zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie.
 8. Termin zakończenia zadania do 31 października 2026 roku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 24 czerwca 2024 roku do 31.10.2025 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP.
O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345.