7 czerwca 2018 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek podpisał porozumienie z Kazimierzem Kujdą Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza dla województwa śląskiego; towarzyszyli mu Mariusz Trepka – Wicewojewoda Śląski oraz Przemysław Drabek – członek Rady Nadzorczej Funduszu w Katowicach.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy obecności Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Finansów prof. Teresy Czerwińskiej, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego odbyło się podpisanie porozumienia WFOŚiGW w Katowicach z NFOŚiGW na rzecz poprawy jakości powietrza dla województwa śląskiego. 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” na celu ma poprawę efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. Program będzie realizowany przez dziesięć lat. Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska omówiła działania nad wprowadzeniem zachęt i bodźców, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 procentach odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53.000 zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem Środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.  

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych): 

 • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
 • Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
 • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029. 
 • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej. 
 • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
 • Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów. 
 • Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu. 
 • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. 
 • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
 • Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:
  – ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
  – ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
  – instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.
  – kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20.000 zł za zestaw. 
  – wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2.– pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za zestaw.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował pozarządowym organizacjom ekologicznym za cenne uwagi i opinie dotyczące problemu niskiej emisji w Polsce, które miały duże znaczenie dla podjęcia tego problemu przez rząd i opracowania Programu „Czyste Powietrze”. Poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych Program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych również przez najuboższe rodziny i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. W swojej wypowiedzi szef rządu wskazał również inne działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji i likwidacji zjawisk smogowych: przygotowanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacja z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. i przyczyni się do ograniczenia emisji ze środków transportu. Również prace Ministerstwa Energii dla rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności wydatnie wpłyną na poprawę jakości powietrza w Polsce.