OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO: „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5.860.000 zł, w tym:

NFOŚiGW- 3.760.000 zł

WFOŚiGW- 2.100.000 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Zapobieganie poważnym awariom.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”;
  2. Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;
  3. Porozumienie Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 344, 32 60 32 341.

Oznakowanie sprzętu zakupionego w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH