W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410) Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 27.03.2020 r. wprowadził istotne zmiany do Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach.

MN 1.1. Profilaktyka dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, realizowana w trakcie wyjazdów

MN 2.1. Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły

MN 2.2. Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w okresie wakacji