Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na złożenie wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet Programu z dniem 14.04.2023 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Przydomowa oczyszczalnia.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do dnia 14.04.2023 r. Wnioski, które wpłyną do Funduszu po dniu 14.04.2023 r. nie będą rozpatrywane.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).