Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”.

Program realizowany będzie do 2025 roku.

I. Cel programu:

Celem naboru jest wybór i dofinansowanie zadań dotyczących wsparcia odbudowy ekosystemu rzeki Odry m.in. poprzez zarybianie oraz inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry, które przyczyniają się do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz lepszej ich ochrony..

II. Warunki dofinansowania:

  1. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji, do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
  2. Kwota alokacji środków na finansowanie Programu wynosi 2 000 000,00 zł.

III. Beneficjent:

Beneficjentami mogą być podmioty uprawnione do zarybiania wód wskazane w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

IV. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski należy składać do 30.06.2025 r. lub do wyczerpania alokacji.

Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice

Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

V. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o:

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” wraz z załącznikami.

VI. Dokumenty do pobrania:

  1. Formularze wniosków
  2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”
  3. Załączniki dotyczące pomocy publicznej

 

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: tel. 32 60 32 374, 32 60 32 375, 32 60 32 379, 32 60 32 387.