Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”).

WFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa śląskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem wraz z załącznikami.

Lista gmin biorących udział w programie na końcu strony!

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1.750.000.000 zł.

BENEFICJENCI: Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania tj.:

 1. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
  - jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy,

  - gdy dochód roczny osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym nie przekracza kwoty 135.000 zł – w ramach Części 1) Programu,

  - gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym - w ramach Części 2) Programu.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, wydawanym na zasadach kreślonych w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  - gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;

 2. wspólnotom mieszkaniowym (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy (tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta albo działającego na podstawie jego upoważnienia zastępcy samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą oraz skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej -kontrasygnata).

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.01.2024 r., w zależności od dostępności środków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Katowicach. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina zawrze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są:

 • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie,
 • wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

 1. dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
  - podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16.500 zł,
  - podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27.500 zł,
  - najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41.000 zł.

  Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2022 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych,

 2. rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
  - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl.


Załączniki:


Gminy biorące udział w Programie "Ciepłe Mieszkanie" w ramach II Naboru:

Gmina Będzin
Gmina Bielsko-Biała
Gmina Blachownia
Gmina Bytom
Gmina Chorzów
Gmina Cieszyn
Gmina Czeladź
Gmina Goczałkowice-Zdrój
Gmina Koszęcin
Gmina Krupski Młyn
Gmina Krzepice
Gmina Kuźnia Raciborska
Gmina Łaziska Górne
Gmina Łazy
Gmina Łękawica
Gmina Mysłowice
Gmina Pietrowice Wielkie
Gmina Racibórz
Gmina Ruda Śląska
Gmina Rybnik
Gmina Siemianowice Śląskie
Gmina Suszec
Gmina Świerklaniec
Gmina Tworóg
Gmina Wodzisław Śląski
Gmina Zabrze
Gmina Zawiercie
Gmina Żarki
 

lipiec 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (poprzednia edycja)