a. Składowiska odpadów 

b. Zakłady odzysku, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem składowisk) 

c. Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

d. Inne 

e. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych