Cel strategiczny: Podniesienie świadomości ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

EE 1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży:

EE 1.1. Realizacja warsztatów, organizowanych na terenie województwa śląskiego, przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej

EE 1.2. Wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, organizacji realizujących programy edukacji ekologicznej poprzez zakup pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu

EE 1.3. Polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie w placówkach oświatowych lub ich terenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych

EE 2. Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej w wyższych szkołach województwa śląskiego:

EE 2.1. Doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

EE 3. Edukacja ludzi dorosłych:

EE 3.1. Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

EE 3.2. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej i metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi

EE 4. Propagowanie działań proekologicznych, podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej:

EE 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych

EE 5. Udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie środowiska:

EE 5.1. Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez media

EE 5.2. Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną

EE 5.3. Oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych