Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Cel programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

II. Obszary tematyczne:

1. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.

2. OZE i efektywność energetyczna.

3. Przeciwdziałanie emisjom.

4. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

III. Warunki dofinansowania:

1. Alokacja środków na realizację zadań wynosi 819 065,60 zł.

2. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 80%

3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 8 000 zł.

4. Dotacja ma charakter ryczałtu i wypłacona zostanie po zakończeniu zadania.

IV. Beneficjenci:

Beneficjentem są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art.33¹ k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

V. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski będą przyjmowane do dnia 22.09.2023 r. do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

VI. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

1. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii

2. Regulamin naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru - Katalog kosztów kwalifikowanych

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru - Kryteria oceny wniosku załącznik 

VII. Formularze dokumentów do pobrania:

1. Wniosek A

2. Wniosek B1_PRWEE cz.2) Fundusz Ekologii

3. Oświadczenie do rozliczenia

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: tel. 32 60 32 374, 32 60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 379.