Aby zapewnić sprawny przebieg realizacji przedsięwzięcia, należy je najpierw dobrze zaplanować. Pomoże to zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów lub niepowodzeń. W ramach Projektu doradztwa energetycznego, Doradcy WFOŚiGW w Katowicach służą nieodpłatną pomocą na każdym, poniżej przedstawionym etapie inwestycyjnym. 

1. Analiza zapotrzebowania energetycznego

Punktem wyjścia przy realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć dotyczących zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną powinno być zbilansowanie potrzeb energetycznych. Przewymiarowanie urządzeń/instalacji może generować niepotrzebne straty, zwiększać nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, a z kolei niedoszacowanie uniemożliwi pokrycie zapotrzebowania.

Zapotrzebowanie na energię można określić m.in. przez wykonanie bilansów, analizę historii zużycia na podstawie pomiarów, audyt energetyczny itp.

Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Katowicach mogą Państwu pomóc przy sformułowaniu zlecania dla wykonawcy bilansu, określeniu jego zakresu, a następnie pomóc go zweryfikować.

2. Określenie możliwości finansowych

Przed decyzją o zakresie przedsięwzięcia należy określić własne możliwości finansowe, które zdeterminują rozwiązania techniczne i sposób finansowania.

3. Koncepcja rozwiązań technicznych

Zlecając wykonanie koncepcji/studium, celowości/studium wykonalności można dowiedzieć się jakie są możliwości techniczne różnych rozwiązań z uwzględnieniem rentowności (poprzez oszacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych).

Doradcy mogą służyć pomocą przy weryfikacji koncepcji, wskazać dodatkowe rozwiązania do przeanalizowania, określić lub sprawdzić przyjęte założenia. Doradcy pomogą także przy sformułowaniu zapytania/zlecenia dla wykonawcy pod kątem merytorycznym.

4. Montaż finansowy – rozeznanie możliwości dofinansowania

Jeżeli realizacja przedsięwzięcia ze środków własnych nie jest możliwa ze względu na zbyt wysokie nakłady inwestycyjne warto przeanalizować dostępne dofinansowania.

Doradcy pomogą przeanalizować dostępne programy dofinansowań, ze względu na rodzaj beneficjenta, rozwiązania techniczne przedsięwzięcia, harmonogramy naboru wniosków.

5. Dokumentacja projektowa oraz pozyskanie dofinansowania

Warto aby projekt sporządził wykonawca posiadający jak największe doświadczenie oraz odpowiednie referencje, musi posiadać niezbędne kwalifikacje.

Doradcy służą poradą przy redagowaniu zlecenia pod katem merytorycznym ponadto wspierają beneficjenta przy wyborze najkorzystniejszej formy dofinansowania.

6. Realizacja przedsięwzięcia

Dobrze zaplanowane i przygotowane przedsięwzięcie ułatwia osiągnięcie zamierzonego celu.