Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania nowego PGN w oparciu o wcześniej zweryfikowane przez Doradców Energetycznych PGN-y przyjęte do realizacji przez Radę Miasta bądź Gminy w latach ubiegłych

PGN z założenia jest dokumentem otwartym dlatego każdy kolejny dokument zmieniający, niezależnie, czy będzie aktualizacją pierwotnego PGN, czy też nowym PGN powinien stanowić kontynuację pierwotnego dokumentu. Dlatego aktualizację/nowy PGN, należy sporządzić z zastrzeżeniem, że wcześniejszy PGN (o ile dotyczy) stanowi integralny załącznik dla nowego dokumentu (łącznie z aktualizacjami zatwierdzonymi przez Rady Miejskie/Gminne).

Wskazówki dotyczące wykonania PGN, czyli co powinien zawierać PGN:

 • informację o realizacji celów zakładanych we wcześniejszym PGN z ewentualną analizą przyczyn braku ich realizacji lub powodów przekroczenia (pokazanie opisowe trendu). Przedstawić informację z monitoringu celów i wskaźników, które były planowane do osiągnięcia w podstawowym PGN (np. do końca okresu planowania 2020 r) oraz wskazania trendów po realizacji (bądź nie) wykazu działań celem prawidłowej aktualizacji nowych założeń do aktualizacji PGN
 • nowe cele dotyczące redukcji emisji CO2 oraz zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, redukcji zużycia energii, ilości energii pozyskiwanej z OZE oraz jej udziału w całości energii zużywanej w gminie dla roku docelowego
 • przy aktualizacji celów należy obowiązkowo potwierdzić zgodność priorytetów wynikających z dokumentów regionalnych i lokalnych (czyli zgodność przyjętymi wcześniej strategiami, programami dotyczącymi lokalnego rozwoju, zużycia energii, efektywności energetycznej i OZE oraz wskazań Programów ochrony powietrza dla województwa wraz z planami krótkoterminowymi).
 • w aktualizacji/nowym PGN zawsze należy pokazać 2020 rok. W przypadku aktualizacji, opracowania nowego PGN należy przedstawić podsumowanie dotyczące BEI ze „starego PGN” , z podaniem roku bazowego i ewentualnie wskazać jej aktualizację.
 • należy ujednolicić wskaźniki dla efektów mierzalnych czyli dla CO2, mocy i produkcji energii z OZE oraz poprawy efektywności dla roku bazowego, MEI 2020, roku docelowego PGN.
 • przyjęte wskaźniki emisji CO2 jak i innych zanieczyszczeń powietrza w aktualizacji, czy nowym PGN powinny być takie same jak w pierwotnym PGN. W przeciwnym razie na efekty uzyskiwane przez Gminę/Miasto na rzecz ograniczenia emisji będą mieć wpływ czynniki, na które lokalny samorząd nie ma wpływu.
 • zaleca się aby rok bazowy przy aktualizacji/nowym PGN pozostawał bez zmian w stosunku do „starego” PGN
 • w nowych dokumentach przy planowaniu nowych działań konieczne jest uporządkowanie zaplanowanych w poprzednich wersjach PGN wykazu działań np. raport ze stanu realizacji lub opis, dokonując analizy trendów usunięcie z przyszłych planów tych działań, które nie zostaną zrealizowane, a także zaplanowanie nowych inwestycji.
 • należy zaktualizować krótki opis tła dotyczący polityk i strategii międzynarodowych i krajowych. W streszczeniu ( pierwsze strony dokumentu) należy umieścić krótką informację o aktualnie obowiązujących na dzień sporządzania dokumentu przepisach dotyczących legislacji dokumenty UE m.in. w odniesieniu do:
  • Ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030,
  • Europejskiego zielonego ładu, dyrektyw z dziedziny polityki energetycznej i jakości powietrza oraz krajowych (wskazać aktualne na dzień sporządzania dokumentu strategie i polityki obowiązujące na poziomie krajowym,
   • w tym Politykę energetyczną Polski do 2040 r.,
   • Krajowy planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,
   • ustawy dotyczące zarządzania energią, efektywności energetycznej i OZE i jakości powietrza)
 • umieścić aktualną informację regionalną (województwo) i lokalną (gmina) czyli jak dotychczas krótko o trendach demografii, gospodarce, mieszkalnictwie, gospodarce odpadami, rolnictwie i leśnictwie, zapotrzebowaniu na energię elektryczną, układzie komunikacyjnym, warunkach przyrodniczych w tym obszarach Natura 2000, jakości powietrza i w szczególności o podjętych działaniach naprawczych wynikających z obowiązujących Programów Ochrony Powietrza
 • w rozdziale Narzędzia realizacji celów: kadrowe, finansowe, organizacyjne zaleca się ujęcie informacji o sposobie funkcjonowania stanowiska Energetyka Gminnego (liczba osób, miejsce w strukturze organizacyjnej urzędu gminy).

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ)

Dokument potwierdzający realizację procedur dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowy dla zaktualizowanego/nowego planu (o ile dotyczy).

Dopuszcza się dokument/oświadczenie potwierdzające realizację procedur dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego planu . Oświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta powinno informować, że zadanie było już tematycznie konsultowane i nie wymaga powtórnej procedury OOŚ.

W przypadku aktualizacji PGN w przypadku, gdy rodzaj zadań był w PGN konsultowany tematycznie w ramach SOOŚ, a zmianie przy aktualizacji ulega jedynie wartość wskaźnika produktu danego zadania dopuszczono oświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, które powinno zawierać informację, że zadanie było już tematycznie konsultowane i nie wymaga powtórnej procedury SOOŚ.

Załączniki do niniejszych wytycznych

 1. Lista sprawdzająca wraz z objaśnieniami.
 2. Kalkulator PGN 2.0