Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem, który na podstawie przeprowadzonej obszarowej inwentaryzacji zużycia energii finalnej, pozwala na zidentyfikowanie sektorów oraz obszarów zlokalizowanych na terenie gminy, które charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii. W konsekwencji pozwoli to na ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu:

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawę jakości powietrza,
 • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej, 
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

Pozytywnym aspektem związanym z opracowaniem PGN-u jest również możliwość aplikowania o środki finansowe na zaplanowane inwestycje związane z efektywnością energetyczną.

Cele oraz działania wyznaczone w planie odnoszą się do całego obszaru podległego danemu samorządowi terytorialnemu, w związku z tym Plan może uwzględniać również działania podejmowane w sektorze prywatnym (przez prywatnych przedsiębiorców, indywidualne gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe itp.).

Osiągnięcie celów wskazanych w Planie możliwe jest poprzez zaplanowanie odpowiednich działań inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych, obejmujących swoim zakresem m.in.:

 • produkcję energii ze źródeł odnawialnych,
 • kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zarządzanych przez gminę, a także mieszkaniowych, 
 • wprowadzenie systemu zarządzania energią w obiektach należących do gminy,
 • modernizację oświetlenia ulicznego,
 • publiczny transport,
 • szeroko pojęte kampanie informacyjne,
 • tzw. zielone zamówienia publiczne.

Wymierną korzyścią płynącą z realizacji powyższych działań jest również zmiana nawyków i postaw konsumentów energii. 

Należy mieć na uwadze, że realizacja celów założonych w Planie możliwa jest tylko przy wzajemnym zaangażowaniu wszystkich interesariuszy tj. lokalnych władz, instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Wyrazem wsparcia ze strony samorządu jest m.in. zatwierdzenie PGN-u do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.