Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., a także termoizolacji budynku na terenie województwa śląskiego w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza II nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.

WFOŚIGW w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 1. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której zostały złożone zgłoszenia odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 3. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w ramach realizacji przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”.

 4. Termin składania wniosków: nabór ciągły do 31.03.2026 roku lub wyczerpania alokacji środków.
  Nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl.
   
 5. Kwota alokacji środków wynosi: 1.500.000 zł.
  Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

 6. Koszty kwalifikowane - koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmują wyłącznie koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiana materiałów zawierających azbest.

 7. Forma dofinansowania: dotacja

 8. Wysokość dofinansowania - do 100% kosztów kwalifikowanych udostępnionych ze środków NFOŚiGW.

 9. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o:

Wzór wniosku do pobrania

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241, 32 60 32 386.

 

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza DODATKOWY nabór wniosków na 2023 r. na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz Ekologii. 
Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.