Sprzęt zakupiony przez jednostki OSP z terenu województwa śląskiego w ramach Priorytetu NZ 2.1. USUWANIE SKUTKÓW POWAŻNYCH AWARII W ŚRODOWISKU I DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH należy oznakować za pomocą zamieszczonej poniżej informacji w formacie A4 (uzupełnionej o nazwę właściwej jednostki OSP), zawieszonej w siedzibie OSP.