1. Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Moja Woda?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dalej jako „Program”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do rozliczenia dotacji. Oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

2. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji:

  1. do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),
  2. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”),
  3. do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),
  4. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),
  5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych), np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej.

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

W przypadku, jeśli w ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu wskazanego w § 6 ust. 4. pkt. 2) Regulaminu II Naboru, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie musi/muszą znajdować się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych o pojemności łącznej co najmniej 2 m3.

3. Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

4. Chcę złożyć wniosek, czy zadanie może być już zrealizowane?

Zadanie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu.

5. Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie?

a) Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy najpierw zarejestrować się w Portalu Beneficjenta a następnie zalogować na swoim osobistym koncie. W tym celu należy wejść na stronę internetową Funduszu pod adresem portal.wfosigw.katowice.pl.

b) Po uzyskaniu hasła i zalogowaniu na swoje konto, należy pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie i wysłać go poprzez Portal Beneficjenta, wypełniony w ten sposób wniosek należy wydrukować i podpisać wraz z niezbędnymi załącznikami i wysłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

6. Czy mogę złożyć kilka wniosków?

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na tę samą nieruchomość, rozpatrzeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu).

Uwaga: jeśli nie jesteś jedynym właścicielem budynku jednorodzinnego, pamiętaj aby wraz z wnioskiem dostarczyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację inwestycji.

7. Jak rozliczyć realizowane zadanie?

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” realizujący inwestycję w ramach II Naboru wniosków po otrzymaniu z Funduszu informacji potwierdzającej przyznanie dofinansowania (pismo), muszą dostarczyć:

a) imienne oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty jeśli płatność nie była dokonana gotówką wystawione na wnioskodawcę/beneficjenta;

b) protokół odbioru końcowego poświadczone za zgodność z oryginałem wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montują Państwu firma;

c) oświadczenie o samodzielnym montażu, wymagane w rozliczeniu wówczas gdy zakupione elementy montują Państwo samodzielnie;

d) zapotrzebowanie na wypłatę, wymagane do uruchomienia wypłaty środków;

e) oświadczenie o użytkowaniu budynku;

f) dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.

8. Posiadam już stary zbiornik na deszczówkę, czy mogę dokupić jeszcze jeden o pojemności np. 0,5 m3? Czy otrzymam zwrot kosztu zakupów w ramach Programu?.

Koszty zakupu nowych zbiorników o łącznej pojemności mniejszej niż 2 m3 są kosztami niekwalifikowanymi, jeśli ich łączna pojemność wyniesie co najmniej 2 m3 koszty te będą uznane za kwalifikowane.