DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA II NABORU W PROGRAMIE MOJA WODA (2021 ROK)

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po zakończeniu przedsięwzięcia i otrzymaniu pisma z Funduszu z informacją potwierdzającą przyznanie Państwu dofinansowania, do Funduszu muszą dostarczyć:

  1. oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty jeśli płatność nie była dokonana gotówka wystawione na wnioskodawcę/beneficjenta;
  2. protokół odbioru końcowego poświadczone za zgodność z oryginałem wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montują Państwu firma;
  3. oświadczenie o samodzielnym montażu, wymagane w rozliczeniu wówczas gdy zakupione elementy montują Państwo samodzielnie DATA PODPISANIA OŚWIADCZENIA JEST DATĄ ZAKOŃCZENIA ZADANIA;
  4. zapotrzebowanie na wypłatę, wymagane do uruchomienia wypłaty środków - jeśli plik się nie pobiera należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrac opcję "otwórz link w oknie incognito";
  5. oświadczenie o użytkowaniu budynku;
  6. dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.

Dokumenty rozliczeniowe są przyjmowanie tylko w formie papierowej.

Przy rozliczeniu zadania akceptowalne są wyłącznie imienne dokumenty księgowe wystawione na beneficjenta programu.