DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA I NABORU W PROGRAMIE MOJA WODA (2020 ROK):

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po otrzymaniu z Funduszu informacji potwierdzającej przyznanie dofinansowania (pismo), muszą dostarczyć:

  1. Oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawionych na Beneficjenta wraz z dowodami zapłaty (potwierdzenie zapłaty nie jest wymagane, gdy na fakturze widnieje informacja, że faktura jest opłacona);
  2. Poświadczoną przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kserokopię Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania (w pkt 8 Beneficjent potwierdza, że budynek jest oddany do użytkowania); protokół wymagany jest w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montuje firma;
  3. Kserokopię umowy z Wykonawcą (jeżeli została zawarta);
  4. Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji (w pkt 3 Beneficjent potwierdza, że budynek jest oddany do użytkowania); oświadczenie wymagane jest w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy Beneficjent montuje samodzielnie;
  5. Druk Zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW w Katowicach, wymagany do uruchomienia wypłaty środków (plik w formacie *.xls - jeśli plik nie pobiera się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "otwórz link w oknie incognito", po pobraniu otworzyć w programie obsługującym arkusze kalkulacyjne);
  6. Dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.

Ponadto na etapie rozliczenia Fundusz może prosić o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty np. kserokopię dokumentu potwierdzającego, że budynek zlokalizowany na nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie jest oddany do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane – dotyczy budynków nowo budowanych.


Dokumenty rozliczeniowe są przyjmowanie tylko w formie papierowej.

Przy rozliczeniu zadania akceptowalne są wyłącznie imienne dokumenty księgowe wystawione na beneficjenta programu.


WFOŚiGW w Katowicach informuje, że z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu priorytetowego pn. „Moja woda” na lata 2020-2024 maksymalny termin realizacji zadania został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej.

Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie oraz wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze dofinansowania.

W przypadku braku potrzeby wydłużenia terminu realizacji zadania, termin ten pozostaje bez zmian.