Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 22.08.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2018 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

WFOŚiGW w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.3/2/2017. 

Pozytywnie oceniono 1 wniosek o dofinansowanie spośród 3 złożonych, co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Energii pismem z dnia 05.09.2018 roku. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie z nowym Beneficjentem.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 

organizowanym przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej wprowadza aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.1/3/2017. Fundusz ocenił pozytywnie 6 wniosków o dofinansowanie spośród 9 projektów, które zostały skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Ministerstwo Energii pismem z dnia 09.10.2018 roku zaakceptowało powyższą ocenę. Instytucja Wdrażająca prowadzi działania zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie z beneficjentami.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.