W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS.1.7.1/3/2017 i POIS.1.7.2/2/2017 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr POIS.1.7.1/3/2017, POIS.1.7.2/2/2017 oraz POIS.1.7.3/2/2017 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów nr POIS/1.7.1/3/2017.

Uprzejmie informujemy, że zmieniony został harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.2/2/2017 dla Poddziałania 1.7.2 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018 ogłoszonego w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim do 28 września 2018 roku.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące dokumenty:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie ukazała się komunikat dla beneficjentów, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi. Zamieszczony został również wzór "Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód" - przejdź do komunikatu

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.