Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako Instytucja Wdrażająca, przedstawia wyjaśnienia Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące treści punktu 14 sekcji 6.5.2 znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - zobacz dokument

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłasza 2 konkursy projektów w ramach: 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 

organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

dla działania 1.7 PO IiŚ 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017. 

Fundusz ocenił pozytywnie 87 wniosków o dofinansowanie spośród 97 projektów, które zostały skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Ministerstwo Energii pismem z dnia 13.11.2017 r. zaakceptowało powyższą ocenę. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła zatem działania zmierzające do podpisania z powyższymi wnioskodawcami umów o dofinansowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 14.11.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2017 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.