Uprzejmie informujemy, że zmieniony został harmonogram konkursu nr POIiŚ.1.7.2/2/2017 dla Poddziałania 1.7.2 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie województwa śląskiego" w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Nowy harmonogram konkursu

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018 ogłoszonego w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim do 28 września 2018 roku.

W związku z powyższym zmianie uległy następujące dokumenty:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje, że na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie ukazała się komunikat dla beneficjentów, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi. Zamieszczony został również wzór "Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód" - przejdź do komunikatu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 22.08.2018 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2018 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.

WFOŚiGW w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Nr POIS.1.7.3/2/2017. 

Pozytywnie oceniono 1 wniosek o dofinansowanie spośród 3 złożonych, co zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Energii pismem z dnia 05.09.2018 roku. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie z nowym Beneficjentem.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 

organizowanym przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.