lipiec 2014

Woda jest kluczowym dla ludzkości zasobem naturalnym, źródłem i czynnikiem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Woda jest również zasadniczym elementem naturalnych ekosystemów i regulacji klimatu. Spojrzenie Wspólnot Europejskich na gospodarkę wodną oraz na wodę i jej jakość zmieniło się w 2000 r. po ustanowieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jej głównym celem jest ochrona wód dla przyszłych pokoleń. Celem operacyjnym jest osiągniecie do 2015 roku dobrego stanu wód, czyli stanu jak najmniej zakłóconego działalnością człowieka.

07.05.2012

25 kwietnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ z zakresu Obsługi Generatora Wniosków o Płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 11.04.2015 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2015 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 469 359,66 PLN z RPD 2014-2015 w sektorze środowisko, w ramach Działania 15.1priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.

05.12.2011

30 listopada br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów pn. „Problemy bieżące w rozliczaniu Wniosku o Płatność beneficjenta w ramach POIiŚ”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Urzędów Gmin i przedsiębiorstw z woj. śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 10.12.2015 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2015 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

13.12.2010

10 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu wypełniania i weryfikowania wniosku beneficjenta o płatność. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Urzędów Gmin i przedsiębiorstw z woj. śląskiego. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.