Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca, zaangażowana w proces realizacji dla I i II osi priorytetowej POIiŚ w sektorze środowisko, korzysta ze środków finansowych w ramach XV osi priorytetowej POIiŚ.

W dniu 11.01.2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15.2/10-01-00 Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15.2/10-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 422 400,00 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 1 858 400,00 PLN, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 1 579 640,00 PLN.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są:

a) W ramach działania 15.1 – Sprawne zarządzanie projektem:

 • Wydatki na zatrudnienie,
 • Sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje,
 • Wyposażenie / remont / wynajem powierzchni biurowych,
 • Kontrola / audyt,
 • Wydatki na podnoszenie kwalifikacji (w tym szkolenia, studia, języki obce),
 • Inne wydatki instytucji, w tym: wyjazdy służbowe, materiały biurowe oraz inne usługi i dostawy zgodne z Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

b) W ramach działania 15.2 – Informacja i Promocja:

 • Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
 • Organizacja konferencji dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, instytucji samorządowych oraz mediów,
 • Biuletyny informacyjne,
 • Materiały informacyjne i promocyjne,
 • Inne działania związane z informacją i promocją zgodne z Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

W dniu 17.02.2011 r. WFOŚiGW w Katowicach złożył wniosek o płatność końcową RPD sektora środowisko za rok 2010.

W dniu 22.06.2011 r. WFOŚiGW w Katowicach otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w 2010 r. Wysokość dofinansowania wyniosła 1 344 974,13 PLN.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.