1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0 zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 27 stycznia 2014 r.)

 2. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)

 3. Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Kryteria wyboru projektów – dokument zaktualizowany przez XXVIII Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przyjęty uchwałami z 3 czerwca 2014 r.

 4. Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)

 5. Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)

 6. Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)

 7. Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ – Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)

 8. Szczegółowy wykaz instytucji pośredniczących i wdrażających dla priorytetów POIiŚ
  Kontakt

 9. Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wersja 4 z 18 listopada 2014 r.

 10. Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument ten syntetycznie prezentuje najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0 z lutego 2011 r.)

 11. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370)

 12. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.)

 13. Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 14. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (maj 2007 r.)

 15. Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015 (listopad 2006 r.)

 16. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (wrzesień 2012 r.)

 17. Lista projektów indywidualnych (grudzień 2015 r.)

 18. Porozumienie w sprawie realizacji PO IiŚ na lata 2007-2013 dla osi priorytetowych I i II (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) – tekst jednolity
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.