Przygotowanie dokumentacji projektowej i wniosku
Złożenie w terminie zapisanym
w regulaminie konkursu kompletnego wniosku do właściwej Instytucji
Akceptacja wniosku pod względem kryteriów formalnych
Akceptacja wniosku pod względem kryteriów merytorycznych I stopnia
Akceptacja wniosku pod względem kryteriów merytorycznych II stopnia
Otrzymanie Potwierdzenia
w sprawie dofinansowania projektu
Wypełnienie (ewentualnych) warunków zapisanych
w Potwierdzeniu poprzez złożenie zaktualizowanego wniosku
o dofinansowanie
Negocjacja warunków do umowy
o dofinansowanie projektu poprzez wypełnienie arkusza negocjacyjnego
Przygotowanie załączników
do umowy o dofinansowanie projektu
Zawarcie z właściwą Instytucją Wdrażającą umowy
o dofinansowanie projektu
Realizacja projektu zgodnie
z umową o dofinansowanie
Składanie wniosków o płatność zgodnie z umową
o dofinansowanie oraz
Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ
Złożenie wniosku o płatność końcową
Poddawanie się kontrolom prowadzonym przez poszczególne Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IiŚ

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.