Pomoc techniczna dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 realizowana jest w ramach dwóch osi priorytetowych:

  • Oś priorytetowa XIV: Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Oś priorytetowa XV: Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.

Podstawowym celem osi priorytetowych pomocy technicznej jest zapewnienie właściwego sprawnego i efektywnego wykorzystania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez zapewnienie wsparcia dla zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, instytucje z sektora kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego mogą korzystać ze środków dostępnych w ramach Priorytetu XIV. Instytucje z sektora środowiska, transportu i energetyki korzystają ze środków w ramach Priorytetu XV.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Beneficjentem XV osi priorytetowej Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności w sektorze Środowisko.

Na podstawie Wieloletniego Planu Działań sektora środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przygotowuje Roczny Plan Działań na każdy rok realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej. Po zatwierdzeniu Rocznego Planu Działań, WFOŚiGW w Katowicach podpisuje umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Środowiska (Instytucja Pośrednicząca).

Ze środków pomocy technicznej współfinansowane mogą być wydatki dotyczące w szczególności następujących działań:

  1. Sprawne zarządzanie programem – związane z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza technicznego, wsparciem procesu zatrudnienia umożliwiającego realizację zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ, stałego i efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu realizującego zadania w ramach POIiŚ. Do wydatków w ramach tego działania można zaliczyć: wydatki na zatrudnienie, wsparcie merytoryczne (analizy, ekspertyzy, doradztwo, tłumaczenia, materiały dydaktyczne, umowy cywilno-prawne itp.), kontrole, audyty, organizację procesu wyboru projektów, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencjami, zakup materiałów biurowych, wydatki związane z wyposażeniem, remontami oraz wynajmem powierzchni biurowych, wydatki na podnoszenie kwalifikacji, wyjazdy służbowe, wydatki związane z LSI/systemem FK.

  2. Informacja i promocja – związane z organizacją konferencji/seminariów oraz szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów; zakup, opracowanie, druk, powielanie publikacji i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych, realizacja działań promocyjno – informacyjnych.

  3. Ewaluacja.
    Wszystkie wydatki kwalifikowane w ramach Rocznych Planów Działań są finansowane ze środków UE w wysokości 85%, pozostałe 15% stanowi wkład własny beneficjenta.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.