W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano następujące tryby wyboru projektów:

  • tryb indywidualny;
  • tryb systemowy;
  • tryb konkursowy.

W przypadku projektów "dużych", niezależnie od trybu wyboru podejmowana będzie decyzja o przesłaniu projektu do Komisji Europejskiej.

Tryb indywidualny

Tryb indywidualny ma zastosowanie do projektów ujętych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych.

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu indywidualnego (ujętego w wykazie) podejmowana będzie w oparciu o kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne I oraz II stopnia.

Tryb systemowy

Tryb systemowy ma zastosowanie do projektów:

  • wytypowanych przez Ministra Zdrowia wybieranych do dofinansowania pod kątem kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych I oraz II stopnia;
  • pomocy technicznej wybieranych do dofinansowania pod kątem kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych określonych dla priorytetów XIV i XV.

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy ma zastosowanie do projektów wybieranych w ramach konkursów. Projekty konkursowe wybierane będą do dofinansowania w oparciu o kryteria formalne, kryteria merytoryczne I stopnia oraz kryteria merytoryczne II stopnia.

Kryteria wyboru projektów dzielą się na:

  • kryteria dostępu – mające zastosowanie dla projektów wybieranych w ramach działań od 4.2 do 4.6. Kryteria te zawierają się w kartach poświęconych poszczególnym działaniom od 4.2 do 4.6;
  • kryteria formalne – mające zastosowanie do projektów wybieranych w trybach: indywidualnym, systemowym oraz konkursowym. Kryteria formalne mogą być poszerzone o kryteria szczegółowe dla danego typu projektu. Dodatkowe kryteria formalne zawierają się w karcie poświęconej danemu działaniu;
  • kryteria merytoryczne I stopnia – mające zastosowanie do projektów wybieranych w trybie konkursowym systemowym indywidualnym. Kryteria merytoryczne I stopnia mają charakter kryteriów indywidualnych dla danego typu projektu i zawierają się w karcie poświęconej danemu działaniu;
  • kryteria merytoryczne II stopnia – mające zastosowanie do projektów wybieranych w trybach: indywidualnym, systemowym z wyjątkiem projektów pomocy technicznej oraz konkursowym. Kryteria merytoryczne II stopnia mogą być poszerzone o kryteria szczegółowe dla danego typu projektu. Kryteria merytoryczne II stopnia zawierają się w karcie poświęconej danemu działaniu.

Do pobrania:

http://www.pois.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.