Okres kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

Okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne nazywany jest okresem kwalifikowania wydatków. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne.

Co do zasady, początek okresu kwalifikowania wydatków dla projektów realizowanych w ramach PO IiŚ stanowi data 1 stycznia 2007 r. - z zastrzeżeniem szczególnych zasad dotyczących projektów podlegającym regułom pomocy publicznej.

Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IiŚ stanowi data 31 grudnia 2015 r.

Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków dla projektu. Początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 stycznia 2007 r., również w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie będzie złożony w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem szczególnych zasad, które mogą obowiązywać w przypadku pomocy publicznej. Końcowa data kwalifikowalności wydatku będzie mogła zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z Beneficjentem – jednak w żadnym wypadku końcowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie będzie mogła wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r.

W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej (planuje się, iż pomoc publiczna wystąpi m.in. w działaniach PO IiŚ: 4.1 – 4.6, 6.2, .7.1, 7.3 – 7.4, 10.1, 10.2, 10.4 – 10.7, 11.1 i 11.2):

  1. Objętych programem pomocowym w ramach wyłączeń blokowych bądź programem pomocowym zatwierdzanym przez Komisję Europejską, będą obowiązywały ramy czasowe w nim określone, które mogą być bardziej restrykcyjne niż ogólne zasady dotyczące okresu kwalifikowania wydatków przedstawione powyżej.
  2. Objętych programami pomocowymi przygotowanymi w oparciu o Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, zgodnie z treścią pkt 38 Wytycznych KE w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. U. UE C54 z 4.3.2006), pomoc może być udzielona, z zastrzeżeniem postanowień szczegółowych rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących ustanowienia programów pomocowych w zakresie regionalnej pomocy publicznej w określonych obszarach, wyłącznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu złoży wniosek o przyznanie pomocy, a Instytucja Pośrednicząca POIiŚ potwierdzi następnie na piśmie, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, zasadniczo kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w programie. Wszystkie programy pomocy muszą zawierać wyraźne odniesienie do obydwu powyższych warunków. Jeśli prace rozpoczną się zanim warunki określone w niniejszym punkcie nie zostaną spełnione, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.
  3. Objętych programami pomocy ad hoc udzielanej na podstawie Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, Instytucja Pośrednicząca przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu, musi wydać list intencyjny w sprawie przyznania pomocy uzależniający ją od zatwierdzenia pomocy przez Komisję. Jeśli prace rozpoczną się zanim warunki określone w niniejszym punkcie nie zostaną spełnione, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.

W odniesieniu do Działań, w których nie planuje się występowania pomocy publicznej, nie można z góry wykluczyć występowania pomocy publicznej w indywidualnych projektach.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.