OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu POIS.1.7.1/1/2016 przedstawiamy skład Komisji oceny projektów: 

Informujemy, że zakończona została ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016. Pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych I i II stopnia, a tym samym  wybrane do dofinansowania, zostały następujące projekty:

29 maja br. zakończył się drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

29 maja br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim oraz Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej:
Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 

dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.