Fundusze Europejskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabory wniosków w ramach Działania 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko-Dąbrowskiej”. - Przewidziano trzy poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej – poinformował Andrzej Pilot - prezes WFOŚiGW w Katowicach. 

W pierwszym z poddziałań 1.7.1 - kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi - 120 222 463 zł, zakres rzeczowy projektów obejmuje głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła oraz likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni. Kwalifikowane mogą być jedynie koszty związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych tj. budynków przeznaczonych na cele mieszkalne zajętych tylko przez lokale mieszkalne. Beneficjentami będą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z subregionu centralnego województwa śląskiego. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym. Wnioski będą przyjmowane od 04 lipca 2016 r do 31 października 2016 r. 

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy publicznej. Formą wsparcia będzie instrument mieszany w postaci połączenia pomocy zwrotnej - pożyczka (z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) oraz dotacji. Strukturę finansowania determinować będzie efektywność energetyczna projektu. Maksymalna wysokości dotacji od 15% do 25% kosztów kwalifikowanych; intensywność dotacji uzależniona jest od wielkości osiągniętej w wyniku realizacji projektu oszczędności energii.

Poddziałanie 1.7.2 dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu głównie na cele komunalno-bytowe do istniejących odbiorców. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 737 109 429 zł. Wnioski w trybie pozakonkursowym przyjmowane będą do 31 grudnia 2016 r. Formą wsparcia będą dotacje. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy publicznej.

W trzecim poddziałaniu 1.7.3 zakres rzeczowy projektów dotyczyć będzie budowy, głównie na cele komunalno-bytowe, sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu w celu podłączenia nowych odbiorców (budynki nie posiadające dotychczas źródeł ciepła) lub w celu podłączenia przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miast). Wnioski w trybie pozakonkursowym przyjmowane będą do 31 grudnia 2016 r. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy publicznej. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 93 916 083 zł.

W poddziałaniach 1.7.2 i 1.7.3 wnioski będą mogli składać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Wnioski o dofinansowanie dla wszystkich poddziałań należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szczegółowe informacje o naborach dostępne są na stronie Funduszu

Prezentacja na temat Działania 1.7 POIiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.