09.06.2011

7 czerwca kilkudziesięciu przedstawicieli beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko wzięło udział w zorganizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach szkoleniu oraz w panelu dyskusyjnym. Tematem tego spotkania były nieprawidłowości i naruszenia w zakresie zamówień publicznych w kontekście realizacji i rozliczania projektów w ramach POIiŚ. To dziś jedna z najważniejszych kwestii dla instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że dla wielu podmiotów jest to obszar szczególnie narażony na nieprawidłowości. Fakt ten został zauważony również przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, który w wystąpieniu do Komisji Europejskiej, a także do krajowych Instytucji Zarządzających oraz Wdrażających POIiŚ zalecił wzmożenie działań mających na celu kontrole przestrzegania prawa zamówień publicznych oraz dokonywanie korekt finansowych w przypadku wykrycia jego naruszeń (piszemy o tym w biuletynie WFOŚiGW pt. „Eko – Info”).

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.