Dofinansowanie w wysokości 48 128 303,63 zł dla 22 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Dofinansowanie w wysokości 8 9 82 275,72 zł dla 13 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Dofinansowanie w wysokości 17 757 238,07 zł dla 16 projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Informujemy, że został zmieniony Regulamin konkursu POIS.1.7.2/2/2017. Wprowadzone zmiany dotyczą zapisów  §1 i §7 Regulaminu w których odwołano się do właściwego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz.1802). Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 26/II/P/90011/2008/17/POPT/DFE zawartej w dniu 04.07.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 14.11.2017 roku, zaliczkę na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych do poniesienia w IV kwartale 2017 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy nr POIS.10.01.00-00-0403/16-00 zawartej w dniu 14.04.2017 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 01.12.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2017 roku na realizację POIiŚ w Województwie Śląskim.