Szanowni Państwo,

Informujemy, że Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje webinarium dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 pn. „Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami materiałów i wydarzeń informacyjno-promocyjnych w projektach finansowanych z funduszy europejskich (POIiŚ)”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do projektów realizowanych przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 

organizowanym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
pn. „Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Zapraszamy do udziału w webinarium dla beneficjentów POIŚ 2014-2020
pn. „Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami materiałów i wydarzeń informacyjno-promocyjnych w projektach finansowanych z funduszy europejskich (POIiŚ)”

organizowanym przez Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym 2-dniowym szkoleniu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 
organizowanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

pn. „Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”, dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie. 

Tylko do 29 lipca br. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski w konkursie o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Na ten cel  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.

Zapraszamy do udziału w dwóch jednodniowych bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
pn. „Rozliczenie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.